10/07/2020ulubih newsletter


Partneri:


Konkursi PDF Ispis E-mail

 

U skladu sa Statutom Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine jednom u toku godine UO ULUBiH-a raspisuje konkurs za prijem novih članova. Aktivnosti oko prijema novih članova obavlja Umjetnički savjet ULUBiH-a.

Uslovi za prijem u članstvo su regulisani Statutom.
Kandidati koji se prijavljuju za prijem u članstvo treba da imaju završenu umjetničku akademiju ili srodnu visoku školu.
Kandidati koji ne ispunjavaju ovaj uslov podliježu posebnom kriteriju gdje je potrebno da uz aplikaciju prilože preporuke najmanje dva istaknuta člana ULUBiH-a.

Nakon raspisivanja Konkursa kojeg će Udruženje krajem kalendarske godine objaviti u dnevnim listovima u BiH, zainteresirani kandidati su dužni dostaviti:

- Pismeni zahtjev

- Kopija diplome umjetničke akademije ili srodne visoke škole

- Biografija

- Bibliografija sa svim relevantnim podacima o umjetničkom radu i javnim učestvovanjima na likovnim manifestacijama

- 5 (pet) originalnih radova ( slike, grafike, skulpture) i 5 (pet) originalnih crteža.


U iznimnom i opravdanim slučajevima gdje dimenzije radova otežavaju ili onemogućuju transport, kod slučajeva izvedenih restauracija i mozaika, Umjetnički savjet će kao dokaz prihvatiti fotografije.
Prilikom dostave radova, kandidati će dobiti aplikaciju koju trebaju popuniti.Kandidati plaćaju participaciju u iznosu od 100,00 KM na transakcijski račun Udruženja likovnih umjetnika BiH  broj: 1370405030236924 kod FIMA banke Sarajevo sa naznakom, “Uplata participacije za prijem u članstvo ULUBiH”.

 
Aktuelno
VIDEO
Ko je online?
 
© 2010 Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, Titova 54, 71000 Sarajevo, Tel. / Fax.+387 33 668 009

www.ulubih.ba
powered & hosted by HiT